יום רביעי, 23 בדצמבר 2015

עזוב הכל, תפוס כריזה.

מכרז הוא הליך של פנייה לקבלת הצעות לביצוע מיזם מסוים עבור הפונה, לאספקת מוצר או שירות מסוים לפונה לרכישת נכס שהוא רוצה למכור, או לקבלת משרה אצל הפונה במסגרת הסכם שיחתם בין הצדדים. מטרתו להעניק לעורך המכרז יתרונות, באמצעות תחרות או התמחרות בין מתמודדים, שתערך באופן שקוף ככל הניתן בנסיבות העניין, הוגן ושיווני.

עריכת מכרזים מקובלת בעיקר במגזר הציבורי במדינות רבות וכן בישראל, במטרה להבטיח בראש ובראשונה הגינות, טוהר מידות ונקיון כפיים, שהם מסמניו של ממשל תקין.

מה זאת אומרת?
שלושת המטרות העיקריות של מכרז הן:
  • מתן אפשרות למפרסם המכרז לבחור את ההצעה הטובה ביותר עבורו
  • מתן הזדמנות שווה למציעים להשתתף בפעילות העסקית במשק
  • שמירה על טוהר המידות, על ידי צמצום האפשרות מצד מפרסם המכרז להעדיף מקורבים.
ההצעות שמוגשות למכרז, כוללות פרטים על המציעים וכן את הצעות המחיר שלהם. ההסכם בין הצדדים אינו נכרת בשלב הגשת ההצעות, אלא רק בעקבות קבלת אחת או יותר מהן על ידי מפרסם המכרז, וחתימה על הסכם בין הצדדיםמכרזים ציבוריים בישראל

כנהוג במקומות רבים בעולם, חייבים גופים ציבוריים, משרדי ממשלה, תאגידים סטאטוטוריים, חברות ממשלתיות וקופות החולים בישראל, לפני שהם מתקשרים בחוזים - לפרסם מכרזים.
החובה מוטלת עליהם מכח חוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992 והתקנות שהותקנו על פיו.


סוגי מכרזים

ברוב המכרזים המתמודדים נדרשים תחילה להוכיח את יכולתם לעמוד בתנאי סף שהוצגו.
הבחירה בזוכה מבוצעת לפי דירוג או ניקוד בהתאם ליכולתם זו, ולמחיר המבוקש.
אך יש מכרזים בהם המחיר קבוע מראש, והניקוד נקבע בהתאם ליכולת המיטבית לבצע את הנדרש.

הפניה למציעים יכולה להיות כללית, ויכולה להיות מופנית לקבוצת מתמודדים מוגדרת וסגורה.
בחלק מהמכרזים מתקיימת התמחרות ומשא ומתן בין מתמודדים שעברו את תנאי הסף לאחר שהוגשה הצעתם הראשונית.

מכרזים מבוצעים במודלים שונים, חלקם נחקרו במסגרת תאוריות של תורת המשחקים כמו מכרז סגור מחיר ראשון, מכרז מחיר שני או מכרז הכל משלמים. מכרזים מבוצעים בעיקר במגזר הציבורי אך גם במגזר הפרטי.


דרישת ערבות

במכרזים ציבוריים נהוג לדרוש ערבות בנקאית מהסיבות הבאות‏:

  1. הבטחת מקור כספי זמין לשיפוי עורך המכרז על נזקיו בנסיבות בהן חזר מציע מהצעתו, לאחר שחזרה כזו אינה מותרת עוד, ללא צורך בהוכחת הנזק בבית המשפט
  2. וידוא שהמציע בעל איתנות כלכלית
  3. הרתעת המציע מנקיטת צעד העשוי להוביל לחילוט הערבות
  4. הטלת קושי על מציעים לקשור קשר להכשלת מטרות המכרז
  5. הבטחת רצינותו של המציע
מוסכם שכאשר מציע מגיש ערבות הנמוכה מהנדרש הצעתו נפסלת.הדעות חלוקות בשאלה האם ערבות הגבוהה מהנדרש מביאה לפסילת ההצעה.

בינואר 2012 קבעו שלושה שופטים של בית המשפט העליון שכל סטייה מנוסח הערבות הנדרש במכרז, בין לטובה ובין לרעה, למעט במקרים חריגים, תביא לפסילת המכרז, וזאת על מנת להביא את משתתפים במכרז לדקדק בהצעות שהם מגישים ולמנוע את ההתדינויות הנובעות מטעויות בערבויות של מכרזים.מסמכים, קבצים, ושו"ת בנושא מכרזים למתן שירותים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה